مراحل انجام یک پروژه۱۳۹۶/۸/۲۴ ۹:۴۲:۲۷

مراحل انجام یک پروژه

دیدار و ثبت اطلاعات

در این مرحله پس از ثبت مشخصات عمومی مراجعه کننده، اطلاعات اولیه و مشخصات فنی از مراجعه کننده دریافت شده و ثبت می گردد.در همین جلسه  توضیحات و پیشنهادات شرکت آلفا نیرو برای رفع نیاز های مربوطه ارائه می گردد.

کارشناسی اولیه

پس از گمان زنی های اولیه به فراخور صورت مسئله و نوع پروژه های پیشنهادی کارشناس آلفا نیرو به محل پروژه اعزام شده و از بستر پروژه بازدید به عمل می آورد و براساس اطلاعات مهندسین، مدیران و استفاده کنندگان محلی نیازسنجی فنی انجام می شود، که مبنای عمل گروه های مهندسی، طراحی و تولید و نصب قرار خواهد گرفت.

برآورد ها و پاسخ به استعلام

بخش های مالی و اداری و خرید و تامین شرکت بر حسب اطلاعات کسب شده از مرحله کارشناسی اولیه و پیشنهادات این مرحله اقدام به برآوردهای مالی و زمان سنجی پروژه نموده و ماحصل آن را در قالب پیش فاکتور با پاسخ استعلام به مراجعه کننده اعلام نمایید.

مذاکره و عقد قرارداد

در این مرحله از فرآیند، جلسه ای با حضور نماینده تام الاختیار مراجعه کننده برگزار می گردد و ضمن بررسی cpm  ارائه شده از گروه فنی و مهندسی برآورد های زمانی عملیات به نظر مراجعه کننده رسیده و پس از طی مراحل لازم، فرم توافقات قرارداد از طرف مراجعه کننده و پس از سیر مراحل مالی و حقوقی مربوطه اجرای پروژه آغاز می گردد.از این پس مراجعه کننده کارفرما اطلاق می گردد.

مراحل طراحی و ترسیم

در این مرحله گروه طراحی و مهندسی، نقشه متناسب بر اساس وضعیت و موقعیت پروژه را طراحی و جهت اجرا در اختیار کارفرما قرار می دهد.

عملیات نصب و مونتاژ

پس از انجام نقشه ها، مستندات و جداول فنی لازم توسط مدیر پروژه برای اجرا به واحد نصب اجرایی و به شرح زیر آغاز می گردد:

آهن کشی             نصب درب و ریل              نصب مکانیکال                 نصب الکتریکال

گروه نصب و راه اندازی، تحت نظارت مدیر فنی پروژه و براساس محاسبات گروه فنی مهندسی و طراحی،اجزای ساخته شده درگروه مونتاژ را در محل مربوطه نصب و متصل کرده و با انجام آزمایش های اولیه ارتباط اجزا مکانیکال و الکتریکال را کنترل می کندو پس از تنظیم و هماهنگی اجزای آسانسور را در وضعیت مطلوب حرکتی ثابت می کند.تهیه و نصب عناصر تزئینی اختصاصی هر پروژه نیز به عهده بخش خرید و تامین شرکت می باشد.

بازدید مراحل نصب

در طی این مرحله،همزمان با نصب و راه اندازی، بخش کنترل و استاندارد شرکت آلفا نیرو نظارت همه جانبه با هماهنگی نماینده فنی، کارفرما به همراه خواهد داشت.

تحویل موقت

پس از طی موفقیت آمیز فرآیند فوق پروژه آسانسور به پایان رسیده و امکان استفاده و بهره برداری از لحاظ فنی پس از طی مراحل حقوقی مربوطه برای کارفرما فراهم می باشد.

اخذ تاییدیه استاندارد

پس از اتمام مونتاژ نهایی و راه اندازی موقت مدیریت شرکت با مسئولیت بخش کنترل کیفی زمینه اخذ تاییدیه فنی استاندارد را برای آسانسور یا پله برقی های مختص به خود را بر عهده خواهد گرفت.بدیهی است هزینه های اداری این مراحل به جهت سنخیت با اخذ پایان کار در خصوص ساختمان بر عهده کارفرما می باشد.